Regjistrohu

Rregullat për regjistrim në shoqatë


  1. Të drejtë në anëtarsim kanë të gjihtë banorët e Tieltit me rrethinë (*ArrondissementTielt)

  2. Regjistrimi duhet të bëhet online, kliko Regjistrohu dhe plotësoni të dhënat për secilin anëtar të familjes

  3. Ҫmimi i anëtarsimit është 15 euro për anëtar

  4. Për çdo vit pagesa duhet të kryhet në xhirollogarinë e shoqatës ( BE37 3631 6259 9928 ),   duke filluar prej 1 Dhjetorit dhe më së largu deri me 31 Janar